جدید قیمت کاهش یافت !

آموزش After Effects CC2018 (نشر بهکامان)

25%

آموزش After Effects CC2018 (نشر بهکامان)

شماره شناسه اثر (شماره پروانه انتشار) : 062017-00097-8 

جدید

225,000 ریال

300,000 ریال

این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید! این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید!

محصولات دیگر در همان شاخه:

توضیحات

شماره شناسه اثر (شماره پروانه انتشار) : 062017-00097-8 


مباحث آموزشي After Effects CC 2018 :

فصل اول: ايجاد عناصر 2D از شش ضلعي ها

ايجاد يك پروژه

 ايجاد نخستين Composition

 جايگزين Footage در Composition

 انتقال تصوير به يك وضعيت دقيق

 تنظيم اندازهي تصوير

 تنظيم Key Frame جهت چرخاندن تصوير

 پيش نمايش نخستين انيميشن

 ايجاد يك طرح متحرك از يك تصوير ساده

 انتقال لايهها به يك طرح

 آغاز يك انيميشن جديد با ايجاد Key Frame

 متناوب سازي In Points

 تنظيم ميزان ماتي يك لايه

 الصاق Opacity Key Frame به ساير لايه ها

 پيش نمايش تنظيم لايه هاي چندگانه

 تبديل لايه پيش تنظيم

 درجه بندي و فروپاشي لايه از پيش تنظيم شده

 تغيير In Points

 پيش تنظيم لايه ها

 ايجاد Zoom

 دوران كامل شش ضلعي

 حركت Anchor Point 

 كاربرد مجدد جهت ايجاد عنصر ثانويه

 وارد كردن Art work براي عنصر ثانويه

 جايگزيني Footage

 نسخه برداري و بكارگيري مجدد Pre Composition

 Rendering Composition

 

فصل دوم: ايجاد عناصر با چهارگوشها

ايجاد عنصر نخست Dancing Squares

ايجاد Squares Grid Camp

ايجاد راه نماها

متحرك سازي Dancing Squares

حفظ حركت مستقيم

جايگزين انيميشن هاي Squares Grid

تنظيم Opacity برخي از لايه ها

چرخش لايه ها

رندر Dancing Squares

ايجاد ارتعاش در قطعات چهار گوش ها

وارد كردن فايل مبدأ لايه اي

تكثير و تغيير لايه نخست

تنظيم Work Area براي ارتعاش چهارگوش ها

ايجاد دومين Composition جهت ارتعاش چهار گوش ها

افزودن Composition بعنوان لايه ها

بكارگيري روشهاي انتقال و تنظيم Work Area

رندر چهار گوش هاي ارتعاشي

ايجاد Lens Flare

ايجاد لايه جامد جهت Lens Flare

بكارگيري ﺗﺄثير Lens Flare

رندر Lens Flare

تركيب مؤلفه ها جهت ايجاد نورهاي كادر

رندر نورهاي كادري

ايجاد دومين عنصر خطي از نورهاي كادر

رندر فيلم Box Lights Lines

فصل سوم: متحرك سازي دايره ها

ايجاد دايره هاي خطي

وارد كردن فايل Footage

جايگزيني لايه ها در Composition

تنظيم يك روش انتقالي

بكارگيري ماسك ها جهت ايجاد مسيرها

بكارگيري ﺗﺄثير Stroke

متحرك سازي Stroke

حذف طرح ارجاعي و اتمام كار

ايجاد دايره هاي نقطه چين

تكثير Composition اصلي

 سايز بندي مجدد ماسك ها

 تغيير خطوط پيوسته به خطوط نقطه چين

 ايجاد عنصر نخست : حلقه هاي چندگانه

 ايجاد Null Object

 افزودن يك عبارت

 افزودن ﺗﺄثير Basic 3D و دومين عبارت

 قرارگيري حلقه هاي چند گانه در Composition

 متحرك سازي Null Object

 ايجاد عناصر بيشتر : خطوط و نقاط چندگانه

 رندر سه عنصر

فصل چهارم: ايجاد عناصر ستاره اي شكل

ايجاد عنصر اوليه: Audio Starburst

وارد كردن فايل  Footage

بررسي و سازماندهي فايل هاي  Project

ايجاد يك  Composition

ايجاد يك لايه Solid و افزودن  Mask

بكارگيري تأثير Audio Spectrum

افزودن تأثير  Radial Blur

افزودن تصوير Starburst و بكارگيري روش انتقالي

چرخش تصوير  Starburst

رندر Starburst

ايجاد عنصر دوم : اشعه هاي نوري

ايجاد Composition و افزودن  Solid

بكارگيري تأثير Iris Wipe و تنظيم  Keyframes

رندر اشعه هاي نوري

فصل پنجم: پرداختن به متن و ارقام

ايجاد عنصر نخست : خطي از متن

ايجاد Composition

افزودن و فرمت خط متني

متحرك سازي خط متني توسط تنظيم Key Frame

تنظيم ميزان ماتي Opacity

افزودن محو حركتي

رندر عنصر خط متني

ايجاد عنصر دوم : دايره هاي متني

ايجاد ماسك جهت مسير متن

جايگزيني متن در مسير

متحرك سازي دايره با تنظيم Key Frame

تكثير لايه متن و تنظيم لايه در نقاط

تغيير Key Frame متن مسير

بكارگيري محو حركتي ويژه كل لايه هاي حلقه اي متن

رندر Text Circle Camp

ايجاد عنصر سوم : ارقام

ايجاد Solid براي ﺗﺄثير Numbers

تنظيم ويژگي هاي ارقام

متحرك سازي ارقام با تنظيم Key Frame

بكارگيري ﺗﺄثير Fast Blur و ايجاد يك عبارت

تكثير نام گذاري مجدد لايه ارقام

رندر عنصر Numbers

فصل ششم: كار با لايه هاي شكلي

كار با لايه هاي شكلي

ساخت يك كامپوزيشن

درباره اشكال

فصل هفتم: متحرك سازي يك نمايش چندرسانه اي

متحرك سازي يك نمايش چندرسانه اي

متحرك سازي صحنه توسط تكنيك والد

اعمال ويژگي Motion Blur

محدود كردن يك لايه با استفاده از Alpha Matte

فصل هشتم: ايجاد عناصر شش ضلعي 3D

ايجاد عنصر نخست : 3D Hexagons

افزودن شش ضلعي ها

تنظيم موقعيت شش ضلعي در مكان 3D

تكثير لايه و تنظيم اكثر چرخش ها

همترازي شش ضلعي ها

تنظيم دقيق شش ضلعي ها

چرخش لايه هاي شش ضلعي ها

ايجاد Composition دوم

ايجاد تونلي از شش ضلعي ها

افزودن دوربين

جايگزيني دوربين

ايجاد عنصر دوم : طرح هاي 3D Hexagons

وارد كردن دومين فايل مبدأ

تكثير Composition

رندر دو عنصر 3D Hexagons

فصل نهم: تركيب عناصر 2D در يك مركب

وارد كردن و سازماندهي فايل هاي مبدأ

ايجاد Composition دوم

تغيير لايه In point

بكارگيري Tint Effect

كپي و الصاق يك Effect

بكارگيري Blur Effect

فصل دهم: تسلط بر متحرك سازي

ساختن يك  Composition

با استفاده از ضربه هاي كلنگي يك انيميشن را تكثير كنيم

تحرك بخشيدن به حركات صحنه

تحرك بخشيدن به خورشيد

تحرك بخشيدن به پرندگان

تحرك بخشيدن به ابرها

بازنگري انيميشن

تنظيم لايه ها و ساختن يك تراك

لايه هاي از پيش تركيب شده

ساختن يك  Track Matte

Track Matteو حركت آنها

اضافه كردن حركت تيرگي

تحرك بخشيدن به سايه ها

اضافه كردن يك افكت لنزهاي نمايشي

اجرا كردن انيميشن

زمان بندي دوباره  Composition

نمايش زمان بازچيني شده در ويرايش گراف

افزودن يك  easy ease out

مقياس كردن انيميشن در زمان

فصل يازدهم: تغيير شكل عناصر با ابزارهاي Puppet

درباره ماسك ها

واردكردن پابرگ

اضافه كردن زمينه

تغيير اندازه يك شئ

افزودن كاراكتر مرد

درباره ابزارهاي خيمه شب بازي(Puppet)

افزودن پين هاي Deform

سفت كردن يك ناحيه

متحرك سازي موقعيت پين

ايجاد سيكل قدم زدن

فصل دوازدهم: استفاده از ابزار  ROTO Brush

درباره روتوسكوپينگ

تعيين مرز براي اجزاي فيلم

ساخت يك فريم پايه

اصلاح خطوط دور در ناحيه اوليه

افزودن فريم هاي پايه جديد

منجمد كردن نتيجه كار با ابزار Roto Brush

تصحيح انتخاب

ساخت يك جلوه گذار

ساخت يك لوگو

اضافه كردن يك مرز

استفاده از ابزار Track Matte براي ساخت يك شبه مشكي

منجمد كردن خصوصيات يك فريم

متحرك سازي متن

فصل سيزدهم: ساخت عناصر سه بعدي

واردكردن مجموعه ها

ساخت يك شئ سه بعدي

ساخت كف سه بعدي

تعيين موقعيت المان هاي سه بعدي

جايگزين كردن يك المان سه بعدي با الماني ديگر

تنظيم نماها با استفاده از ابزارهاي دوربين

افزودن عمق به متن

ساخت پشت صحنه براي انيميشن سه بعدي

جاسازي يك كامپوزيشن سه بعدي

اضافه كردن دوربين

فصل چهاردهم: استفاده از جلوه هاي 3D

متحرك سازي اشياي سه بعدي

نمايش انعكاس اشياي سه بعدي

ساخت يك انعكاس ساده

تنظيم زمان بندي لايه

استفاده از نور سه بعدي

تعيين موقعيت نور متمركز

افزودن يك نور محيطي

تنظيم زمان بندي لايه ها

مشاهده پيش نمايش كل انيميشن

فصل پانزدهم: آغاز تركيب 3D

وارد كردن وسازماندهي فايل هاي مبدأ

افزودن Girl – Alpha. mov

ايجاد لايه پس زمينه

بكارگيري ﺗﺄثيرات ويژه پس زمينه

كار با دوربين ها

افزودن Null Object و ارتباط لايه اصلي

افزودن لايه شش ضلعي

بكارگيري ﺗﺄثيرات و روش هاي ويژه شش ضلعي

تنظيم  Live – Action Footage

تكثير و ايجاد Girl- Alpha. mov

ايجاد طرح مبهم پس زمينه

تصحيح رنگ توسط Hue/Saturation Effect 

بكارگيري Echo Effect

تنظيم Opacity , In point , Duration لايه

نمايش لايه به همراه Transition Effect

فصل شانزدهم: بخش آخر 3D Composite

وارد كردن و سازماندهي فايل هاي مبدأ

افزودن و رنگ آميزي حلقه ها

افزودن عنصر  Glowing – ball

افزودن عنصر Text Circle

افزودن عنصر Text Line و تنظيم مؤقعيت

تنظيم In point مختصات Y جهت لايه هاي  Text Line

ايجاد لايه هاي  Text Line

افزودن عناصر  Box Lights Line

تكثير و تغيير عناصر  Box Lights Line

ايجاد لايه ها

رندر Composite Composition 3D

فصل هفدهم: رندر Queue وOut Formats  

ايجاد جدول ويژه فرايند رندر

ايجاد جدول Render Setting جهت Resolution كامل

ايجاد جدول تنظيمات رندر جهت آزمايش رندر سازي

ايجاد جدول جهت Output Modules


تدارك
Composition جهت رندر  Full _ Resolution

بكارگيري  Pixel Aspect Correction

رندر فيلم نهايي جهت پخش

فصل هجدهم: خروجي از صحنه

خروجي از صحنه

 

مشخصات:

قيمت : 300.000 ريال

نسخه : 2018

سال تولید : 1396

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : 2 عدد

مدت زمان آموزش : 25 ساعت

سبک آموزش : اینتراکتیو

نرم افزار : دارد

نقد و بررسی کاربران

تخفیف ویژه

آموزش نرم افزارهای گرافیک ,انیمیشن و بازی سازی

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

تعیین خواهد شد ارسال
0 ریال مجموع

پرداخت مشاهده

محصولات جدید

محصولات پرفروش

خبرنامه

برچسب‌ها

نرم افزار کمک آموزشی زبان نصب نرم افزار میشا و کوشا ششم دب سیدی میشا و کوشا شماره تماس میشا و کوشا میشا و کوشا پایه هفتم لوح ورزش میشا و کوشا کلاس دوم صفر تا صد آموزش انیمیشن سازی در دانلود بازی میشا و کوشا برای اند نرم افزار JB Dictionary Collecti دانلود برنامه ی میشا و کوشا ششم میشا و کوشا کلاس سوم دبستان نرم افزار میشا و کوشا ششم دبستان دانلود نرم افزار میشا و کوشا اول خرید میشا و کوشا سوم دبستان آموزش مقدماتی و متوسط (AutoCAD 2 خرید اینترنتی میشا و کوشا ششم دب ميشا و كوشا سوم دبستان میشا و کوشا سوم دبستان جدید میشا و کوشا سایت Unity 3D دانلود نرم افزار کمک آموزشی میشا فعال سازی میشا و کوشا زبان انگلیسی شغلی(پزشکی-پرستاری) میشا و کوشا ششم دبستان دانلود دانلود میشا و کوشا هفتم لوح دانش وب سایت میشا و کوشا دانلود فیلم میشا و کوشا دانلود میشا و کوشا 5 آموزش تصویری زبان ترکی استانبولی خرید اینترنتی میشا و کوشا دوم دب ورزش ذهن(موسسه نصرت) میشا و کوشا رایگان مکالمه ترکی آذری خرید پستی میشا و کوشا میشا و کوشا ششم دبستان مشکل نصب میشا و کوشا میشا و کوشا ششم دبستان جدید میشا و کوشا ششم دبستان رایگان راهنمای نصب میشا و کوشا مجموعه آموزشی اسکیس و راندو زبان ترکی آذری میشا و کوشا جدید بازی میشا و کوشا سوم دبستان میشا و کوشا اول دبستان دانلود را میشا و کوشا کلاس دوم دبستان دانلود رایگان میشا و کوشا ششم دب میشا کوشا چهارم دبستان دانلود رایگان میشا و کوشا دوم دب کتاب آموزش زبان انگلیسی در 30 رو کمک درسی هفتم کمک درسی میشا و کوشا کلاس چهارم قیمت میشا و کوشا چهارم دبستان قیمت میشا و کوشا هفتم میشا و کوشا پنجم دانلود میشا و کوشا چهارم دبستان دانلود برنامه ی میشا و کوشا هفتم میشا و کوشا دانلود رایگان هفتم نرم افزار کمک درسی اول دبستان میشا و کوشا دانلود رایگان هشتم دانلود نرم افزار کمک درسی پایه ن میشا و کوشا اندروید یشدثسائشدی3 ترکی آذری میشا و کوشا پیش دبستانی دانلود میشا و کوشا هشتم میشا و کوشا کلاس نهم میشا و کوشا کارتون 2018 میشا و کوشا برنامه کودک دانلود میشا و کوشا سوم دبستان بر مجموعه میشا و کوشا دانلود برنامه ی میشا و کوشا پنجم ترکی دانلود میشا و کوشا برای اندروید دانلود دانی لیگ میشا و کوشا نرم افزار آموزش زبان پرآموزي طلا میشا و کوشا چهارم دبستان دانلود برنامه ی میشا و کوشا آموزش زبان میشا و کوشا نرم افزار آموزش زبان انگلیسی Eng میشا و کوشا بازی میشا و کوشا هفتم دبستان دانلود برنامه ی میشا و کوشا چهار دانلود میشا و کوشا سوم میشا و کوشا سال هفتم میشا و کوشا اول دبستان لوح هنر دانلود نرم افزار میشا و کوشا هشت میشا و کوشا ششم دانلود خرید میشا و کوشا اول دبستان آموزش زبان انگلیسی میشا و کوشا صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ میشا و کوشا کلاس پنجم کمک درسی دهم رتوش نرم افزار میشا و کوشا سوم دبستان ویدیو میشا کوشا آموزش شبکه NETWORKS بانک نرم افزار نرم افزار کمک آموزشی اول دبستان کد فعال سازی میشا و کوشا میشا و کوشا سوم دبستان دانلود میشا و کوشا ریاضی میشا و کوشا ششم ابتدایی میشا و کوشا هفتم دبیرستان میشا و کوشا چهارم دبستان رایگان میشا و کوشا هفتم اجرا نشدن میشا و کوشا نرم افزار آموزش زبان رزتا استون نرم افزار میشا و کوشا هشتم میشا و کوشا فارسی میشا و کوشا دوبله فارسی دانلود رایگان میشا و کوشا اول اب دانلود میشا و کوشا چهارم اموزش نصب میشا و کوشا میشا و کوشا دانلود رایگان کتاب آموزش زبان نصرت نرم افزار میشا و کوشا اول دبستان گردو دانشمند 3 باز كردن قفل ميشا و كوشا تبلیغات میشا و کوشا وب سایت رسمی میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا برا کارتون میشا و کوشا دوبله فارسی میشا و کوشا چهارم نرم افزار میشا و کوشا پنجم جهانزاده شکستن قفل میشا و کوشا آموزش زبان انگلیسی نصرت در 90 رو پکیج آموزش زبان ترکی آذری دانلود میشا و کوشا ششم دبستان بر میشا و کوشا هشتم لوح موسیقی میشا و کوشا کلاس سوم تصویر میشا و کوشا برنامه ی میشا و کوشا میشا و کوشا برنامه میشا و کوشا سوم دبستان میشا و کوشا ششم آمــوزش جامع فتــوشاپ موسسه نصرت میشا و کوشا ی پنجم لوح زرین نصب میشا و کوشا اپلیکیشن دانی لیگ میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا کلا خرید میشا و کوشا قیمت میشا و کوشا پنجم دبستان برندگان تبلت میشا و کوشا میشا و کوشا دوم ابتدایی میشا و کوشا چهارم دبستان جدید دی وی دی میشا و کوشا مشکلات نصب میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا ششم میشا و کوشا زبان انگلیسی بانک نرم افزار پیمان فیلم میشا و کوشا میشا و کوشا دانلود English Learning In 90 Days میشا و کوشا پنجم دبستان میشا و کوشا سوم ویدیو میشا و کوشا قرعه کشی میشا و کوشا نصرت میشا و کوشا ۶ فتوشاپ کتاب ترکی استانبولی در 30 ربه هم عکس کارتون میشا و کوشا دانلود نرم افزار کمک درسی هشتم ب خرید میشا و کوشا پنجم میشا و کوشا برای اندروید میشا و کوشا نهم photoshop آموزش زبان انگلیسی بدون توقف نسخ فروش میشا و کوشا میشا کوشا زبان میشا و کوشا کلاس هفتم کلیه دروس چهارم دبستان نرم افزار کمک درسی میشا و کوشا اپارات نرم افزار کمک درسی دهم تجربی دانلود رایگان میشا و کوشا چهارم کتاب فوق العاده زبان آلمانی در 3 آموزش زبان انگلیسیIelts Complete دانلود رایگان میشا و کوشا پنجم دانلود نرم افزار میشا و کوشا چها میشا و کوشا کلاس ششم عروسک میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا پنج نرم افزار میشا و کوشا پنجم دبستا tell me more میشا و کوشا دانی لیگ نصب برنامه ی میشا و کوشا دانلود میشا و کوشا دوبله فارسی نرم افزار میشا و کوشا نهم نرم افزار میشا و کوشا چهارم دبست نرم افزار کمک درسی دهم کتاب خودآموز مکالمه ترکی استامبو کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی میشا و کوشا انگلیسی کتاب آموزش قدم به قدم انگلیسی(مک میشا و کوشا کلاس اول دانلود نرم افزار کمک درسی نهم را حجم میشا و کوشا میشا و کوشا طریقه نصب میشا و کوشا نرم افزار میشا و کوشا دوم دبستان روش شکستن قفل میشا و کوشا عکس های میشا و کوشا Nilofarabi English Way Language میشا و کوشا کلاس پنجم دبستان محصولات میشا و کوشا خرید میشا و کوشا ششم دبستان نرم افزار میشا و کوشا برای اندرو فروشگاه میشا و کوشا دانلود رایگان نرم افزار میشا و ک نرم افزار کمک درسی کلاس چهارم میشا و کوشا اول ابتدایی صفر تا صد آموزش موشن گرافیک با س آموزش زبان نصرت میشا کوشا ششم دبستان میشا کوشا تهران میشا و کوشا عکس قیمت میشا و کوشا میشا و کوشا پنجم دبستان دانلود میشا و کوشا دوم دبستان دانلود دانلود میشا و کوشا پنجم دبستان ب میشا و کوشا ویندوز 10 دانلود نرم افزار میشا و کوشا سوم آموزش ترکی آذری میشا و کوشا دوم دبستان میشا و کوشا پایه پنجم میشا و کوشا ششم دانلود رایگان میشا کوشا ۶ vray قیمت میشا و کوشا ششم صفر تا صد دانلود رایگان میشا و کوشا سوم دب خرید اینترنتی میشا و کوشا نرم افزار میشا و کوشا دوم ابتدای میشا و کوشا زبان خرید میشا و کوشا هفتم میشا و کوشا پایه ششم دانلود رایگان نرم افزار آموزشی م میشا و کوشا پایه هشتم برنامه ی درسی میشا و کوشا کانال تلگرام میشا و کوشا

تولید کننده‌ها

آمار بازدیدکنندگان

افراد آنلاین : 9
بازدید امروز : 448
بازدید کل : 24870
IP شما : 54.90.185.120

گروه طراحی آرمین

برترین خودآموز زبان انگلیسی sweet-english با 20 درصد تخفیف ویژه در بانک نرم افزار پیمان برای کسب اطلاعات و سفارش این محصول میتوانید با شماره تلفنهای 09127386918 و 02165569097 تماس حاصل فرمایید