جدید قیمت کاهش یافت !

آموزش نرم افزار طراحی آشپزخانه با تری دی مکس نشر بهکامان

20%

Behkaman Kitchen Design By 3D Max Learning Software

شماره پروانه انتشار نرم افزار : 060379 - 00097 - 8

جدید

240,000 ریال

300,000 ریال

این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید! این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید!

محصولات دیگر در همان شاخه:

توضیحات

شماره پروانه انتشار نرم افزار : 060379 - 00097 - 8

مباحث آموزشي :

فصل اول : معرفي

فصل دوم : مديريت فايل

فصل سوم : مديريت موضوعات

درس اول: ايجاد لايه ها

درس دوم: نام گذاري لايه ها

فصل چهارم : تنظيم مقياس

درس اول : شرح تنظيم مقياس

درس دوم : ابزار و پنجره تنظيم مقياس

فصل پنجم : طراحي صحنه

درس اول : مدل سازي صحنه (معرفي)

درس دوم : مدل سازي صحنه (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازي صحنه (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازي صحنه (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازي صحنه (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازي صحنه (بخش ششم)

درس هفتم : مدل سازي صحنه (بخش هفتم)

درس هشتم : مدل سازي صحنه (بخش هشتم)

درس نهم : مدل سازي صحنه (بخش نهم)

درس دهم : نتيجه گيري

فصل ششم : كابينت ايستاده (1)

درس اول : مدل سازي كابينت ايستاده (بخش اول)

درس دوم : مدل سازي كابينت ايستاده (بخش دوم)

درس دوم – قسمت دوم : (روش دوم نصب درب)

درس سوم : مدل سازي كابينت ايستاده (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازي كابينت ايستاده (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازي كابينت ايستاده (بخش پنجم)

درس پنجم – قسمت دوم : (instanced paste )

درس ششم : مدل سازي كابينت ايستاده (بخش ششم)

درس ششم – قسمت دوم : (Measure)

درس هفتم : مدل سازي كابينت ايستاده (بخش هفتم)

درس هشتم : مدل سازي كابينت ايستاده (بخش هشتم)

درس نهم : مدل سازي كابينت ايستاده (بخش نهم)

درس دهم : مدل سازي كابينت ايستاده (بخش دهم)

درس يازدهم : نتيجه گيري

فصل ششم : كابينت ايستاده (1)/ طراحي ستون

درس اول : كابينت ايستاده (1)/ طراحي ستون (بخش اول)

درس دوم : كابينت ايستاده (1)/ طراحي ستون (بخش دوم)

درس سوم : كابينت ايستاده (1)/ طراحي ستون (بخش سوم)

درس چهارم : كابينت ايستاده (1)/ طراحي ستون (بخش چهارم)

درس پنجم : كابينت ايستاده (1)/ طراحي ستون (بخش پنجم)

درس ششم : كابينت ايستاده (1)/ طراحي ستون (بخش ششم)

فصل ششم : كابينت ايستاده (1)/ طراحي دستگيره

درس اول : كابينت ايستاده (1)/ طراحي دستگيره (بخش اول)

درس اول : كابينت ايستاده (1)/ طراحي دستگيره (بخش دوم)

فصل هفتم : كابينت ايستاده (2)

درس اول : مدل سازي كابينت ايستاده از نوع  UTILITY

درس دوم : نتيجه گيري

فصل هشتم : كابينت روميزي

درس اول : مدل سازي كابينت روميزي (بخش اول)

درس دوم : مدل سازي كابينت روميزي (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازي كابينت روميزي (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازي كابينت روميزي (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازي كابينت روميزي (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازي كابينت روميزي (بخش ششم)

درس هفتم : مدل سازي كابينت روميزي (بخش هفتم)

درس هشتم : مدل سازي كابينت روميزي (بخش هشتم)

درس نهم : نتيجه گيري

فصل نهم : سينك (1)

درس اول : مدل سازي سينك (بخش اول)

درس دوم : مدل سازي سينك (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازي سينك (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازي سينك (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازي سينك (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازي سينك (بخش ششم)

درس هفتم : مدل سازي سينك (بخش هفتم)

درس هشتم : مدل سازي سينك (بخش هشتم)

درس نهم : نتيجه گيري

فصل دهم : آبچكان (1)

درس اول : مدل سازي آبچكان (بخش اول)

درس دوم : مدل سازي آبچكان (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازي آبچكان (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازي آبچكان (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازي آبچكان (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازي آبچكان (بخش ششم)

درس هفتم : مدل سازي آبچكان (بخش هفتم)

درس هشتم : مدل سازي آبچكان (بخش هشتم)

درس نهم : نتيجه گيري

فصل يازدهم : كابينت ايستاده (3+4)

درس اول : مدل سازي كابينت ايستاده (3+4) (بخش اول)

درس دوم : مدل سازي كابينت ايستاده (3+4) (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازي كابينت ايستاده (3+4) (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازي كابينت ايستاده (3+4) (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازي كابينت ايستاده (3+4) (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازي كابينت ايستاده (3+4) (بخش ششم)

درس هفتم : نتيجه گيري

فصل دوازدهم : كابينت ايستاده (5+6)

درس اول : مدل سازي كابينت ايستاده (5+6) (بخش اول)

درس دوم : مدل سازي كابينت ايستاده (5+6) (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازي كابينت ايستاده (5+6) (بخش سوم)

درس چهارم : نتيجه گيري

فصل سيزدهم : آبچكان (2)

درس اول : مدل سازي آبچكان (2) (بخش اول)

درس دوم : مدل سازي آبچكان (2) (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازي آبچكان (2) (بخش سوم)

درس چهارم : نتيجه گيري

فصل چهاردهم : سينك (2)

درس اول : مدل سازي سينك (2) (بخش اول)

درس دوم : مدل سازي سينك (2) (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازي سينك (2) (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازي سينك (2) (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازي سينك (2) (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازي سينك (2) (بخش ششم)

درس هفتم : مدل سازي سينك (2) (بخش هفتم)

درس هشتم : مدل سازي سينك (2) (بخش هشتم)

درس نهم : مدل سازي سينك (2) (بخش نهم)

درس دهم : مدل سازي سينك (2) (بخش دهم)

درس يازدهم : نتيجه گيري

فصل پانزدهم : ميز كار

درس اول : مدل سازي ميز كار(بخش اول)

درس دوم : مدل سازي ميز كار (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازي ميز كار (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازي ميز كار (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازي ميز كار (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازي ميز كار (بخش ششم)

درس هفتم : مدل سازي ميز كار (بخش هفتم)

درس هشتم : مدل سازي ميز كار (بخش هشتم)

درس نهم : مدل سازي ميز كار (بخش نهم)

درس دهم : نتيجه گيري

فصل شانزدهم : ميز نهار خوري

درس اول : مدل سازي ميز نهار خوري (بخش اول)

درس دوم : مدل سازي ميز نهار خوري (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازي ميز نهار خوري (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازي ميز نهار خوري (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازي ميز نهار خوري (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازي ميز نهار خوري (بخش ششم)

درس هفتم : نتيجه گيري

فصل هفدهم : مديريت حافظه

درس اول : مديريت حافظه (بخش اول)

درس دوم : مديريت حافظه (بخش دوم)

فصل هجدهم : هود

درس اول : مدل سازي هود (بخش اول)

درس دوم : مدل سازي هود (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازي هود (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازي هود (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازي هود (بخش پنجم)

درس ششم : نتيجه گيري

فصل نوزدهم : جزيره

درس اول : مدل سازي جزيره (بخش اول)

درس دوم : مدل سازي جزيره (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازي جزيره (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازي جزيره (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازي جزيره (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازي جزيره (بخش ششم)

درس هفتم : مدل سازي جزيره (بخش هفتم)

درس هشتم : مدل سازي جزيره (بخش هشتم)

درس نهم : مدل سازي جزيره (بخش نهم)

درس دهم : مدل سازي جزيره (بخش دهم)

درس يازدهم : نتيجه گيري

فصل بيستم : مراجع خارجي

درس اول : مراجع خارجي (بخش اول)

درس دوم : مراجع خارجي (بخش دوم)

درس سوم : مراجع خارجي (بخش سوم)

درس چهارم : مراجع خارجي (بخش چهارم)

درس پنجم : مراجع خارجي (بخش پنجم)

درس ششم : مراجع خارجي (بخش ششم)

فصل بيست و يكم : مدل سازي بر اساس نقش و بافت

درس اول : مدل سازي بر اساس نقش و بافت (بخش اول)

درس دوم : مدل سازي بر اساس نقش و بافت (بخش دوم)

درس سوم : مدل سازي بر اساس نقش و بافت (بخش سوم)

درس چهارم : مدل سازي بر اساس نقش و بافت (بخش چهارم)

درس پنجم : مدل سازي بر اساس نقش و بافت (بخش پنجم)

درس ششم : مدل سازي بر اساس نقش و بافت (بخش ششم)

درس هفتم : مدل سازي بر اساس نقش و بافت (بخش هفتم)

فصل بيست و دوم : جمع بندي

مشخصات:

قيمت : 300.000 ريال

نسخه : 2018

سال تولید : 1396

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : 2 عدد

مدت زمان آموزش : 11 ساعت

سبک آموزش : مالتی مدیا

نرم افزار : دارد

نقد و بررسی کاربران

تخفیف ویژه

بانک نرم افزار

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

تعیین خواهد شد ارسال
0 ریال مجموع

پرداخت مشاهده

محصولات جدید

محصولات پرفروش

خبرنامه

برچسب‌ها

نرم افزار کمک آموزشی زبان نصب نرم افزار میشا و کوشا ششم دب سیدی میشا و کوشا شماره تماس میشا و کوشا میشا و کوشا پایه هفتم لوح ورزش میشا و کوشا کلاس دوم صفر تا صد آموزش انیمیشن سازی در دانلود بازی میشا و کوشا برای اند نرم افزار JB Dictionary Collecti دانلود برنامه ی میشا و کوشا ششم میشا و کوشا کلاس سوم دبستان نرم افزار میشا و کوشا ششم دبستان دانلود نرم افزار میشا و کوشا اول خرید میشا و کوشا سوم دبستان آموزش مقدماتی و متوسط (AutoCAD 2 خرید اینترنتی میشا و کوشا ششم دب ميشا و كوشا سوم دبستان میشا و کوشا سوم دبستان جدید میشا و کوشا سایت Unity 3D دانلود نرم افزار کمک آموزشی میشا فعال سازی میشا و کوشا زبان انگلیسی شغلی(پزشکی-پرستاری) میشا و کوشا ششم دبستان دانلود دانلود میشا و کوشا هفتم لوح دانش وب سایت میشا و کوشا دانلود فیلم میشا و کوشا دانلود میشا و کوشا 5 آموزش تصویری زبان ترکی استانبولی خرید اینترنتی میشا و کوشا دوم دب ورزش ذهن(موسسه نصرت) میشا و کوشا رایگان مکالمه ترکی آذری خرید پستی میشا و کوشا میشا و کوشا ششم دبستان مشکل نصب میشا و کوشا میشا و کوشا ششم دبستان جدید میشا و کوشا ششم دبستان رایگان راهنمای نصب میشا و کوشا مجموعه آموزشی اسکیس و راندو زبان ترکی آذری میشا و کوشا جدید بازی میشا و کوشا سوم دبستان میشا و کوشا اول دبستان دانلود را میشا و کوشا کلاس دوم دبستان دانلود رایگان میشا و کوشا ششم دب میشا کوشا چهارم دبستان دانلود رایگان میشا و کوشا دوم دب کتاب آموزش زبان انگلیسی در 30 رو کمک درسی هفتم کمک درسی میشا و کوشا کلاس چهارم قیمت میشا و کوشا چهارم دبستان قیمت میشا و کوشا هفتم میشا و کوشا پنجم دانلود میشا و کوشا چهارم دبستان دانلود برنامه ی میشا و کوشا هفتم میشا و کوشا دانلود رایگان هفتم نرم افزار کمک درسی اول دبستان میشا و کوشا دانلود رایگان هشتم دانلود نرم افزار کمک درسی پایه ن میشا و کوشا اندروید یشدثسائشدی3 ترکی آذری میشا و کوشا پیش دبستانی دانلود میشا و کوشا هشتم میشا و کوشا کلاس نهم میشا و کوشا کارتون 2018 میشا و کوشا برنامه کودک دانلود میشا و کوشا سوم دبستان بر مجموعه میشا و کوشا دانلود برنامه ی میشا و کوشا پنجم ترکی دانلود میشا و کوشا برای اندروید دانلود دانی لیگ میشا و کوشا نرم افزار آموزش زبان پرآموزي طلا میشا و کوشا چهارم دبستان دانلود برنامه ی میشا و کوشا آموزش زبان میشا و کوشا نرم افزار آموزش زبان انگلیسی Eng میشا و کوشا بازی میشا و کوشا هفتم دبستان دانلود برنامه ی میشا و کوشا چهار دانلود میشا و کوشا سوم میشا و کوشا سال هفتم میشا و کوشا اول دبستان لوح هنر دانلود نرم افزار میشا و کوشا هشت میشا و کوشا ششم دانلود خرید میشا و کوشا اول دبستان آموزش زبان انگلیسی میشا و کوشا صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ میشا و کوشا کلاس پنجم کمک درسی دهم رتوش نرم افزار میشا و کوشا سوم دبستان ویدیو میشا کوشا آموزش شبکه NETWORKS بانک نرم افزار نرم افزار کمک آموزشی اول دبستان کد فعال سازی میشا و کوشا میشا و کوشا سوم دبستان دانلود میشا و کوشا ریاضی میشا و کوشا ششم ابتدایی میشا و کوشا هفتم دبیرستان میشا و کوشا چهارم دبستان رایگان میشا و کوشا هفتم اجرا نشدن میشا و کوشا نرم افزار آموزش زبان رزتا استون نرم افزار میشا و کوشا هشتم میشا و کوشا فارسی میشا و کوشا دوبله فارسی دانلود رایگان میشا و کوشا اول اب دانلود میشا و کوشا چهارم اموزش نصب میشا و کوشا میشا و کوشا دانلود رایگان کتاب آموزش زبان نصرت نرم افزار میشا و کوشا اول دبستان گردو دانشمند 3 باز كردن قفل ميشا و كوشا تبلیغات میشا و کوشا وب سایت رسمی میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا برا کارتون میشا و کوشا دوبله فارسی میشا و کوشا چهارم نرم افزار میشا و کوشا پنجم جهانزاده شکستن قفل میشا و کوشا آموزش زبان انگلیسی نصرت در 90 رو پکیج آموزش زبان ترکی آذری دانلود میشا و کوشا ششم دبستان بر میشا و کوشا هشتم لوح موسیقی میشا و کوشا کلاس سوم تصویر میشا و کوشا برنامه ی میشا و کوشا میشا و کوشا برنامه میشا و کوشا سوم دبستان میشا و کوشا ششم آمــوزش جامع فتــوشاپ موسسه نصرت میشا و کوشا ی پنجم لوح زرین نصب میشا و کوشا اپلیکیشن دانی لیگ میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا کلا خرید میشا و کوشا قیمت میشا و کوشا پنجم دبستان برندگان تبلت میشا و کوشا میشا و کوشا دوم ابتدایی میشا و کوشا چهارم دبستان جدید دی وی دی میشا و کوشا مشکلات نصب میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا ششم میشا و کوشا زبان انگلیسی بانک نرم افزار پیمان فیلم میشا و کوشا میشا و کوشا دانلود English Learning In 90 Days میشا و کوشا پنجم دبستان میشا و کوشا سوم ویدیو میشا و کوشا قرعه کشی میشا و کوشا نصرت میشا و کوشا ۶ فتوشاپ کتاب ترکی استانبولی در 30 ربه هم عکس کارتون میشا و کوشا دانلود نرم افزار کمک درسی هشتم ب خرید میشا و کوشا پنجم میشا و کوشا برای اندروید میشا و کوشا نهم photoshop آموزش زبان انگلیسی بدون توقف نسخ فروش میشا و کوشا میشا کوشا زبان میشا و کوشا کلاس هفتم کلیه دروس چهارم دبستان نرم افزار کمک درسی میشا و کوشا اپارات نرم افزار کمک درسی دهم تجربی دانلود رایگان میشا و کوشا چهارم کتاب فوق العاده زبان آلمانی در 3 آموزش زبان انگلیسیIelts Complete دانلود رایگان میشا و کوشا پنجم دانلود نرم افزار میشا و کوشا چها میشا و کوشا کلاس ششم عروسک میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا پنج نرم افزار میشا و کوشا پنجم دبستا tell me more میشا و کوشا دانی لیگ نصب برنامه ی میشا و کوشا دانلود میشا و کوشا دوبله فارسی نرم افزار میشا و کوشا نهم نرم افزار میشا و کوشا چهارم دبست نرم افزار کمک درسی دهم کتاب خودآموز مکالمه ترکی استامبو کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی میشا و کوشا انگلیسی کتاب آموزش قدم به قدم انگلیسی(مک میشا و کوشا کلاس اول دانلود نرم افزار کمک درسی نهم را حجم میشا و کوشا میشا و کوشا طریقه نصب میشا و کوشا نرم افزار میشا و کوشا دوم دبستان روش شکستن قفل میشا و کوشا عکس های میشا و کوشا Nilofarabi English Way Language میشا و کوشا کلاس پنجم دبستان محصولات میشا و کوشا خرید میشا و کوشا ششم دبستان نرم افزار میشا و کوشا برای اندرو فروشگاه میشا و کوشا دانلود رایگان نرم افزار میشا و ک نرم افزار کمک درسی کلاس چهارم میشا و کوشا اول ابتدایی صفر تا صد آموزش موشن گرافیک با س آموزش زبان نصرت میشا کوشا ششم دبستان میشا کوشا تهران میشا و کوشا عکس قیمت میشا و کوشا میشا و کوشا پنجم دبستان دانلود میشا و کوشا دوم دبستان دانلود دانلود میشا و کوشا پنجم دبستان ب میشا و کوشا ویندوز 10 دانلود نرم افزار میشا و کوشا سوم آموزش ترکی آذری میشا و کوشا دوم دبستان میشا و کوشا پایه پنجم میشا و کوشا ششم دانلود رایگان میشا کوشا ۶ vray قیمت میشا و کوشا ششم صفر تا صد دانلود رایگان میشا و کوشا سوم دب خرید اینترنتی میشا و کوشا نرم افزار میشا و کوشا دوم ابتدای میشا و کوشا زبان خرید میشا و کوشا هفتم میشا و کوشا پایه ششم دانلود رایگان نرم افزار آموزشی م میشا و کوشا پایه هشتم برنامه ی درسی میشا و کوشا کانال تلگرام میشا و کوشا

تولید کننده‌ها

آمار بازدیدکنندگان

افراد آنلاین : 9
بازدید امروز : 639
بازدید کل : 24861
IP شما : 54.159.44.54

گروه طراحی آرمین

برترین خودآموز زبان انگلیسی sweet-english با 20 درصد تخفیف ویژه در بانک نرم افزار پیمان برای کسب اطلاعات و سفارش این محصول میتوانید با شماره تلفنهای 09127386918 و 02165569097 تماس حاصل فرمایید