جدید قیمت کاهش یافت !

آموزش After Effects CC2018 (نشر بهکامان)

20%

آموزش After Effects CC2018 (نشر بهکامان)

شماره شناسه اثر (شماره پروانه انتشار) : 062017-00097-8

جدید

240,000 ریال

300,000 ریال

این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید! این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید!

محصولات دیگر در همان شاخه:

توضیحات

شماره شناسه اثر (شماره پروانه انتشار) : 062017-00097-8 


مباحث آموزشي After Effects CC 2018 :

فصل اول: ايجاد عناصر 2D از شش ضلعي ها

ايجاد يك پروژه

 ايجاد نخستين Composition

 جايگزين Footage در Composition

 انتقال تصوير به يك وضعيت دقيق

 تنظيم اندازهي تصوير

 تنظيم Key Frame جهت چرخاندن تصوير

 پيش نمايش نخستين انيميشن

 ايجاد يك طرح متحرك از يك تصوير ساده

 انتقال لايهها به يك طرح

 آغاز يك انيميشن جديد با ايجاد Key Frame

 متناوب سازي In Points

 تنظيم ميزان ماتي يك لايه

 الصاق Opacity Key Frame به ساير لايه ها

 پيش نمايش تنظيم لايه هاي چندگانه

 تبديل لايه پيش تنظيم

 درجه بندي و فروپاشي لايه از پيش تنظيم شده

 تغيير In Points

 پيش تنظيم لايه ها

 ايجاد Zoom

 دوران كامل شش ضلعي

 حركت Anchor Point 

 كاربرد مجدد جهت ايجاد عنصر ثانويه

 وارد كردن Art work براي عنصر ثانويه

 جايگزيني Footage

 نسخه برداري و بكارگيري مجدد Pre Composition

 Rendering Composition

 

فصل دوم: ايجاد عناصر با چهارگوشها

ايجاد عنصر نخست Dancing Squares

ايجاد Squares Grid Camp

ايجاد راه نماها

متحرك سازي Dancing Squares

حفظ حركت مستقيم

جايگزين انيميشن هاي Squares Grid

تنظيم Opacity برخي از لايه ها

چرخش لايه ها

رندر Dancing Squares

ايجاد ارتعاش در قطعات چهار گوش ها

وارد كردن فايل مبدأ لايه اي

تكثير و تغيير لايه نخست

تنظيم Work Area براي ارتعاش چهارگوش ها

ايجاد دومين Composition جهت ارتعاش چهار گوش ها

افزودن Composition بعنوان لايه ها

بكارگيري روشهاي انتقال و تنظيم Work Area

رندر چهار گوش هاي ارتعاشي

ايجاد Lens Flare

ايجاد لايه جامد جهت Lens Flare

بكارگيري ﺗﺄثير Lens Flare

رندر Lens Flare

تركيب مؤلفه ها جهت ايجاد نورهاي كادر

رندر نورهاي كادري

ايجاد دومين عنصر خطي از نورهاي كادر

رندر فيلم Box Lights Lines

فصل سوم: متحرك سازي دايره ها

ايجاد دايره هاي خطي

وارد كردن فايل Footage

جايگزيني لايه ها در Composition

تنظيم يك روش انتقالي

بكارگيري ماسك ها جهت ايجاد مسيرها

بكارگيري ﺗﺄثير Stroke

متحرك سازي Stroke

حذف طرح ارجاعي و اتمام كار

ايجاد دايره هاي نقطه چين

تكثير Composition اصلي

 سايز بندي مجدد ماسك ها

 تغيير خطوط پيوسته به خطوط نقطه چين

 ايجاد عنصر نخست : حلقه هاي چندگانه

 ايجاد Null Object

 افزودن يك عبارت

 افزودن ﺗﺄثير Basic 3D و دومين عبارت

 قرارگيري حلقه هاي چند گانه در Composition

 متحرك سازي Null Object

 ايجاد عناصر بيشتر : خطوط و نقاط چندگانه

 رندر سه عنصر

فصل چهارم: ايجاد عناصر ستاره اي شكل

ايجاد عنصر اوليه: Audio Starburst

وارد كردن فايل  Footage

بررسي و سازماندهي فايل هاي  Project

ايجاد يك  Composition

ايجاد يك لايه Solid و افزودن  Mask

بكارگيري تأثير Audio Spectrum

افزودن تأثير  Radial Blur

افزودن تصوير Starburst و بكارگيري روش انتقالي

چرخش تصوير  Starburst

رندر Starburst

ايجاد عنصر دوم : اشعه هاي نوري

ايجاد Composition و افزودن  Solid

بكارگيري تأثير Iris Wipe و تنظيم  Keyframes

رندر اشعه هاي نوري

فصل پنجم: پرداختن به متن و ارقام

ايجاد عنصر نخست : خطي از متن

ايجاد Composition

افزودن و فرمت خط متني

متحرك سازي خط متني توسط تنظيم Key Frame

تنظيم ميزان ماتي Opacity

افزودن محو حركتي

رندر عنصر خط متني

ايجاد عنصر دوم : دايره هاي متني

ايجاد ماسك جهت مسير متن

جايگزيني متن در مسير

متحرك سازي دايره با تنظيم Key Frame

تكثير لايه متن و تنظيم لايه در نقاط

تغيير Key Frame متن مسير

بكارگيري محو حركتي ويژه كل لايه هاي حلقه اي متن

رندر Text Circle Camp

ايجاد عنصر سوم : ارقام

ايجاد Solid براي ﺗﺄثير Numbers

تنظيم ويژگي هاي ارقام

متحرك سازي ارقام با تنظيم Key Frame

بكارگيري ﺗﺄثير Fast Blur و ايجاد يك عبارت

تكثير نام گذاري مجدد لايه ارقام

رندر عنصر Numbers

فصل ششم: كار با لايه هاي شكلي

كار با لايه هاي شكلي

ساخت يك كامپوزيشن

درباره اشكال

فصل هفتم: متحرك سازي يك نمايش چندرسانه اي

متحرك سازي يك نمايش چندرسانه اي

متحرك سازي صحنه توسط تكنيك والد

اعمال ويژگي Motion Blur

محدود كردن يك لايه با استفاده از Alpha Matte

فصل هشتم: ايجاد عناصر شش ضلعي 3D

ايجاد عنصر نخست : 3D Hexagons

افزودن شش ضلعي ها

تنظيم موقعيت شش ضلعي در مكان 3D

تكثير لايه و تنظيم اكثر چرخش ها

همترازي شش ضلعي ها

تنظيم دقيق شش ضلعي ها

چرخش لايه هاي شش ضلعي ها

ايجاد Composition دوم

ايجاد تونلي از شش ضلعي ها

افزودن دوربين

جايگزيني دوربين

ايجاد عنصر دوم : طرح هاي 3D Hexagons

وارد كردن دومين فايل مبدأ

تكثير Composition

رندر دو عنصر 3D Hexagons

فصل نهم: تركيب عناصر 2D در يك مركب

وارد كردن و سازماندهي فايل هاي مبدأ

ايجاد Composition دوم

تغيير لايه In point

بكارگيري Tint Effect

كپي و الصاق يك Effect

بكارگيري Blur Effect

فصل دهم: تسلط بر متحرك سازي

ساختن يك  Composition

با استفاده از ضربه هاي كلنگي يك انيميشن را تكثير كنيم

تحرك بخشيدن به حركات صحنه

تحرك بخشيدن به خورشيد

تحرك بخشيدن به پرندگان

تحرك بخشيدن به ابرها

بازنگري انيميشن

تنظيم لايه ها و ساختن يك تراك

لايه هاي از پيش تركيب شده

ساختن يك  Track Matte

Track Matteو حركت آنها

اضافه كردن حركت تيرگي

تحرك بخشيدن به سايه ها

اضافه كردن يك افكت لنزهاي نمايشي

اجرا كردن انيميشن

زمان بندي دوباره  Composition

نمايش زمان بازچيني شده در ويرايش گراف

افزودن يك  easy ease out

مقياس كردن انيميشن در زمان

فصل يازدهم: تغيير شكل عناصر با ابزارهاي Puppet

درباره ماسك ها

واردكردن پابرگ

اضافه كردن زمينه

تغيير اندازه يك شئ

افزودن كاراكتر مرد

درباره ابزارهاي خيمه شب بازي(Puppet)

افزودن پين هاي Deform

سفت كردن يك ناحيه

متحرك سازي موقعيت پين

ايجاد سيكل قدم زدن

فصل دوازدهم: استفاده از ابزار  ROTO Brush

درباره روتوسكوپينگ

تعيين مرز براي اجزاي فيلم

ساخت يك فريم پايه

اصلاح خطوط دور در ناحيه اوليه

افزودن فريم هاي پايه جديد

منجمد كردن نتيجه كار با ابزار Roto Brush

تصحيح انتخاب

ساخت يك جلوه گذار

ساخت يك لوگو

اضافه كردن يك مرز

استفاده از ابزار Track Matte براي ساخت يك شبه مشكي

منجمد كردن خصوصيات يك فريم

متحرك سازي متن

فصل سيزدهم: ساخت عناصر سه بعدي

واردكردن مجموعه ها

ساخت يك شئ سه بعدي

ساخت كف سه بعدي

تعيين موقعيت المان هاي سه بعدي

جايگزين كردن يك المان سه بعدي با الماني ديگر

تنظيم نماها با استفاده از ابزارهاي دوربين

افزودن عمق به متن

ساخت پشت صحنه براي انيميشن سه بعدي

جاسازي يك كامپوزيشن سه بعدي

اضافه كردن دوربين

فصل چهاردهم: استفاده از جلوه هاي 3D

متحرك سازي اشياي سه بعدي

نمايش انعكاس اشياي سه بعدي

ساخت يك انعكاس ساده

تنظيم زمان بندي لايه

استفاده از نور سه بعدي

تعيين موقعيت نور متمركز

افزودن يك نور محيطي

تنظيم زمان بندي لايه ها

مشاهده پيش نمايش كل انيميشن

فصل پانزدهم: آغاز تركيب 3D

وارد كردن وسازماندهي فايل هاي مبدأ

افزودن Girl – Alpha. mov

ايجاد لايه پس زمينه

بكارگيري ﺗﺄثيرات ويژه پس زمينه

كار با دوربين ها

افزودن Null Object و ارتباط لايه اصلي

افزودن لايه شش ضلعي

بكارگيري ﺗﺄثيرات و روش هاي ويژه شش ضلعي

تنظيم  Live – Action Footage

تكثير و ايجاد Girl- Alpha. mov

ايجاد طرح مبهم پس زمينه

تصحيح رنگ توسط Hue/Saturation Effect 

بكارگيري Echo Effect

تنظيم Opacity , In point , Duration لايه

نمايش لايه به همراه Transition Effect

فصل شانزدهم: بخش آخر 3D Composite

وارد كردن و سازماندهي فايل هاي مبدأ

افزودن و رنگ آميزي حلقه ها

افزودن عنصر  Glowing – ball

افزودن عنصر Text Circle

افزودن عنصر Text Line و تنظيم مؤقعيت

تنظيم In point مختصات Y جهت لايه هاي  Text Line

ايجاد لايه هاي  Text Line

افزودن عناصر  Box Lights Line

تكثير و تغيير عناصر  Box Lights Line

ايجاد لايه ها

رندر Composite Composition 3D

فصل هفدهم: رندر Queue وOut Formats  

ايجاد جدول ويژه فرايند رندر

ايجاد جدول Render Setting جهت Resolution كامل

ايجاد جدول تنظيمات رندر جهت آزمايش رندر سازي

ايجاد جدول جهت Output Modules


تدارك
Composition جهت رندر  Full _ Resolution

بكارگيري  Pixel Aspect Correction

رندر فيلم نهايي جهت پخش

فصل هجدهم: خروجي از صحنه

خروجي از صحنه

 

مشخصات:

قيمت : 300.000 ريال

نسخه : 2018

سال تولید : 1396

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : 2 عدد

مدت زمان آموزش : 25 ساعت

سبک آموزش : اینتراکتیو

نرم افزار : دارد

نقد و بررسی کاربران

تخفیف ویژه

بانک نرم افزار

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

تعیین خواهد شد ارسال
0 ریال مجموع

پرداخت مشاهده

محصولات جدید

محصولات پرفروش

خبرنامه

برچسب‌ها

آموزش تصویری عنبیه شناسی سطح پیش نرم افزار JB Dictionary Collecti گرافیک سه بعدی آموزش جامع PSpice Web Design Collection یشدثسائشدی3 Autodesk AutoCAD آموزش 3ds Max-بخش اول صفر تا صد گردویار آموزش Corel Video Studio آموزش مفهومی ریاضی (1) دهم کمک درسی هفتم Nilofarabi English Way Language آموزش اتوکد Auto cad 2018 آموزش تصویری زبان انگلیسی نصرت آموزش مقدماتی و متوسط (AutoCAD 2 آموزش نرم افزار افترافکتز سی سی آموزش مفهومی هندسه 1 پایه دهم نرم افزار JB Electrical Engineer نرم افزار متلب نرم افزار مداد پایه پنجم آموزش After Effects CC2018 (نشر tell me more Collection آموزش فتوشاپ حرفه ای آموزش زبان انگلیسی بدون توقف نسخ عربی زبان قرآن (2) یازدهم ميشا و كوشا سوم دبستان لوح دانش آموزش مفهومی علوم چهارم Office Collection 7th Edition ميشا و كوشا ششم دبستان جهانزاده نرم افزار مداد پایه ششم آموزش مجیک انگلیش فلش کارت Magic فتوشاپ Autodesk Revit 2018 Visual Studio 2017 صفر تا صد آموزش نیوک پک 1 آموزش جامع ETABS بتنی کمک درسی هشتم نرم افزار GIS & Surving Engineer نرم افزار مداد پایه دوم صفر تا صد آموزش طراحی جواهرات با نرم افزار ایندیزاین 2018 آموزش جامع Altium Designer آموزش نرم افزار لایت روم سی سی 2 ENGLISH Class آموزش اسکچ آپ آموزش مفهومی ریاضی چهارم SolidWorks 2017 SP1 آموزش مفهومی فارسی سوم آموزش 3ds Max-بخش دوم ArchiCAD 21 Sketchup RhinoCeros 2017 Colle نمونه سوالات آموزش گرامر نصرت Android Studio نرم افزار Rhinoceros v5.13 Behkaman Kitchen Design By 3D Ma آموزش شبکه NETWORKS صفر تا صد آموزش تری دی مکس (جدید 2018 آموزش مفهومی مطالعات اجتماعی پای صفر تا صد آموزش کپتیویت نرم افزار 3Ds MAX 2018 آموزش زبان انگلیسی نصرت در 90 رو آموزش مفهومی فارسی 1 پایه دهم Lynda Training SQL Server 2017 Math & Statistic Assistant 10th آموزش مفهومی علوم پنجم دبستان آموزش جامع زیست شناسی (1) دهم کمک درسی Adobe Premiere CC 2018 vray کمک درسی چهارم دبستان adobe cc 2018 آموزش زبان انگليسي كودكان نصرت English Learning In 90 Days Adobe Creative Cloud 2018 Collec مجموعه آموزشی اسکیس و راندو گام پایه اول ابتدایی (دی وی دی پ گردو دانشمند 3 بانک نرم افزار پیمان زبان ترکی آذری autocad نرم افزار CSI Collection 2017 آموزش مفهومی زبان نهم نرم زار مداد پایه سوم گام پایه سوم ابتدایی (دی وی دی پ کمک درسی ابتدایی آموزش فارسی اتوکد آموزش جامع Matlab به همراه Simul نرم افزار آموزش زبان پرآموزي طلا نرم افزار Solid Works Premium Co SPSS 25 Collection آموزش فتوشاپ آموزش پروجکت 2016 Microsoft Proj رتوش سیستم عامل مک آموزش مفهومی ریاضی دوم آموزش جامع Microsoft Word 2016 لوح موسیقی نرم افزار آموزش زبان انگلیسی Eng Gerdoo Industrial Engineering 7t ورزش ذهن(موسسه نصرت) آموزش نرم افزار حسابداری نشر بهک unity عنبیه شناسی آموزش حرفه ای ماساژ بدن Relaxing نرم افزار Solid Mechanics Engine مکالمه ترکی آذری نرم افزار Matlab R2017a Electronic Engineering - مهندسی آموزش یونیتی Unity آموزش هندسه 2 پایه یازدهم استاد جهانزارده لوح زرین Rhino for Jewelry Modeling نرم افزار Chemistry & Petrol Eng طراحی سایت آموزش ترکی آذری صفر تا صد آموزش موشن گرافیک با س آموزش مفهومی ریاضی نهم کمک درسی اول دبستان مجموعه گردو ورژن 33 Autodesk Civil 3D Collection 201 آموزش جامع vray نرم افزار مداد پایه چهارم صفر تا صد آموزش نیوک پک ۲ آموزش جامع Microsoft Excel 2016 آموزش مفهومی زیست شناسی (2) کتاب فوق العاده زبان آلمانی در 3 نرم افزار V-Ray Collection 2018 Adobe Animate (Flash) CC 2018 Dr آموزش photoshop نرم افزار Computer Engineering - نرم افزار Programming Tools Adobe Captivate CC 2017 v10.0 آموزش مفهومی ریاضی سوم عربی زبان قرآن (2) یازدهم انسانی لوح ورزش آموزش کات مستر Cut Master 2D Pro آموزش جامع PREMIERE CC آموزش اصول نقشه کشی و نقشه خوانی Behkaman Excel 2016 Learning Sof پروژه 3ds Max( نمـای ساختــمان) عربی زبان قرآن (1) دهم انسانی کلیپ های آماده ویدویی پارت 1 SketchUP 2017 تیز هوشان گام پایه پنجم ابتدایی (دی وی دی Unity 3D آموزش مفهومی فیزیک (1) دهم ترکی آذری نرم افزار Arc GIS Collection نرم افزار آموزش زبان رزتا استون Behkaman Lightroom CC 2017 Learn آموزش اتوکد آموزش AutoCAD کتاب خودآموز مکالمه ترکی استامبو کمک درسی دهم ترکی نرم افزار Fluid Mechanics Engine آمزمون آموزش عنبیه شناسی ArcGIS 10.5 Collection آموزش عنبیه شناسی سطح پیشرفته آمــوزش جامع فتــوشاپ آموزش تصویری photoshop گام پایه ششم ابتدایی (دی وی دی پ کتاب آموزش زبان نصرت آموزش زبان انگلیسیIelts Complete نرم افزار JB CIVIL 3D Collection آموزش Matlab & Simulink 2017a کتاب ترکی استانبولی در 30 ربه هم آموزش ماساژ صورت Face and Scalp موسسه نصرت استاد اصغر زاده JB Autodesk Collection 2018 آموزش جامع 2016 Microsoft Projec آموزش تصویری گرامر زبان انگلیسی ریاضی تیز هوشان (پایه هفتم هشتم کتاب آموزش زبان انگلیسی در 30 رو 101 تکنیک برتر فتوشاپ (مجموعه دو ميشا و كوشا چهارم دبستان آموزش جامع (Rhinoceros (Part 1 آموزش مفهومی عربی نهم صفر تا صد آموزش انیمیشن سازی در مجموعه آموزشی V.ray به همراه 3DS آموزش راینو Rhinoceros Learning گام پایه چهارم ابتدایی (دی وی دی illustrator ریاضی نهم تکمیلی آموزش مفهومی ریاضی 2 یازدهم ميشا و كوشا دوم دبستان آموزش حرفه ای فتوشاپ دیجیتال پینتینگ mini KING 2018 به همراه نسخه نها ریاضی عنبیه شناسی سطح مقدماتی نرم افزار Adobe Illustrator CC 2 آموزش مفهومی عربی هفتم طرفه نگار آموزش مفهومی ریاضی پنجم کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی Adobe After Effects CC 2018 آموزش مفهومی ریاضی ششم صفر تا صد اتوکد نرم افزار Adobe Photoshop CC 201 زبان انگلیسی شغلی(پزشکی-پرستاری) آموزش تصویری زبان ترکی استانبولی بانک نرم افزار نرم افزار ANSYS Product 18 صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ پکیج آموزش زبان ترکی آذری نرم افزار مداد پایه اول آموزش زبان کودکان شهر زبان(tell نصرت صفر تا صد آموزش طراحی قالب وردپر آموزش مفهومی ریاضی هفتم عربی زبان قرآن (1) دهم آموزش مفهومی ریاضی هشتم آموزش زبان نصرت آموزش مفهومی علوم ششم آمــوزش جامــع 3ds Max 2015 (بخـ آموزش جامع شبکه CCNA V.3.0 آموزش زبان جادوی فتوشاپ کلیه دروس چهارم دبستان ریاضی تیز هوشان زبان انگلیسی Behkaman Accounting Learning Sof آموزش اتوکد 2017 ریاضی پنجم تکمیلی آموزش نرم افزار اکسل 2016 نشر به صفر تا صد آموزش انیمیشن سازی دو آموزش مفهومی عربی هشتم آموزش مفهومی علوم هشتم کمک درسی رهپویان آموزش فارسی AutoCAD کتاب آموزش قدم به قدم انگلیسی(مک نرم افزار JB Civil Engineering - لوح هنر ماکرونویسی در اکسل VBA آموزش جامع Multisim آموزش لینوکس اوبونتو Linux Ubunt نرم افزار آموزش عنبیه شناسی

تولید کننده‌ها

آمار بازدیدکنندگان

افراد آنلاین : 3
بازدید امروز : 721
بازدید کل : 23705
IP شما : 54.161.77.30

گروه طراحی آرمین

برترین خودآموز زبان انگلیسی sweet-english با 20 درصد تخفیف ویژه در بانک نرم افزار پیمان برای کسب اطلاعات و سفارش این محصول میتوانید با شماره تلفنهای 09127386918 و 02165569097 تماس حاصل فرمایید