قیمت کاهش یافت !

آموزش اس پی اس اس به همراه نرم افزار(spss 24)

20%

شماره مجوز : 800093054108

جدید

240,000 ریال

300,000 ریال

این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید! این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید!

محصولات دیگر در همان شاخه:

مشخصات

قابل اجرا در دی وی دی خانگیخیر
قابل اجرا در کامپیوتربله
تعداد دی وی دی2
به همراه نرم افزاربله
آموزش به صورت مالتی مدیابله
آموزش به صورت اینتر اکتیوخیر
قابل نصب برود آندروییدخیر
قابل نصب برود iosخیر
سطح آموزشاز مقدماتی تا پیشرفته

توضیحات

 فراخوانی انواع فایل‌های قابل نمایش در نرم افزار

 تعریف چند متغیر نمونه و نحوه تعیین داده گمشده

 آمار توصیفی یک متغیر گسسته – دستور frequency

 آمار توصیفی دو متغیر – دستور Explore

 سایر آزمون‌های ناپارامتری – ویلکاکسن ، مان ویتنی و... 

سرفصل های آموزشی SPSS 24
1- تاریخچه نرم افزار
2- معرفی پنجره‌های نرم افزار – اصلی و فرعی (بخش اول)
3- معرفی پنجره‌های نرم افزار – اصلی و فرعی (بخش دوم)
4- معرفی منوهای نرم افزار
5- فراخوانی انواع فایل‌های قابل نمایش در نرم افزار
6- فراخوانی یک فایل متنی در نرم افزار
7- تعریف یک جامعه آماری و انواع متغیرها و قوانین مربوط به ساختن متغیرها در نرم افزار
8- تعریف چند متغیر نمونه و نحوه تعیین داده گمشده
9- نحوه استفاده از منوی Help نرم افزار
10- آمار توصیفی یک متغیر گسسته – دستور frequency
11- استفاده از دستور Compute برای تبدیل متغیرها
12- آمار توصیفی یک متغیر پیوسته – دستور Descriptive
13- آمار توصیفی دو متغیر – دستور Explore (بخش اول)
14- آمار توصیفی دو متغیر – دستور Explore (بخش دوم)
15- روابط بین دو متغیر- مفهوم آزمون فرض و جداول توافقی Crosstabs و آزمون Chi-Square (بخش1)
16- روابط بین دو متغیر- مفهوم آزمون فرض و جداول توافقی Crosstabs و آزمون Chi-Square (بخش2)
17- محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر – دستور Bivariate (بخش اول)
18- محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر – دستور Bivariate (بخش دوم)
19- محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر – دستور Bivariate (بخش سوم)
20- ترسیم نمودارهای مختلف در نرم افزار – میله ای و خطی (بخش اول)
21- ترسیم نمودارهای مختلف در نرم افزار – میله ای و خطی (بخش دوم)
22- ترسیم نمودارهای مختلف در نرم افزار – میله ای و خطی (بخش سوم)
23- تعریف آزمون فرض میانگین در حالات مختلف – دستور Means
24- آزمون فرض مقایسه میانگین یک نمونه با یک عدد ثابت – دستور One Sample T Test
25- آزمون فرض مقایسه میانگین نمونه زوجی – دستور Paired Sample T Test
26- آزمون فرض مقایسه میانگین دو نمونه مستقل – دستور 2 Independent Sample T Test (بخش1)
27- آزمون فرض مقایسه میانگین دو نمونه مستقل – دستور 2 Independent Sample T Test (بخش2)
28- آزمون فرض مقایسه میانگین چند نمونه مستقل – آنالیز واریانس ANOVA (بخش اول)
29- آزمون فرض مقایسه میانگین چند نمونه مستقل – آنالیز واریانس ANOVA (بخش دوم)
30- آزمون فرض مقایسه میانگین چند نمونه مستقل – آنالیز واریانس ANOVA (بخش سوم)
31- معرفی مفهوم رگرسیون - Regression
32- معرفی مدل رگرسیون خطی و مفهوم کمترین مربعات خطا – Least Square
33- ارائه مثال در خصوص مدل رگرسیون خطی (بخش اول)
43- ارائه مثال در خصوص مدل رگرسیون خطی (بخش دوم)
35- معرفی آمار ناپارامتری و آزمون‌های ناپارامتری – Non Parametric Test
36- آزمون فرض ناپارامتری دو جمله ای – دستور Binomial 
37- آزمون فرض ناپارامتری – دستور Chi Square
38- سایر آزمون‌های ناپارامتری – ویلکاکسن ، مان ویتنی و... 
سرفصل های آموزشی SPSS 23
1-تاریخچه نرم افزار
2-شروع کار با نرم افزار بخش اول
3-شروع کار با نرم افزار بخش دوم
4-معرفی اجمالی منوهای نرم افزار بخش اول
5-معرفی اجمالی منوهای نرم افزار بخش دوم
6-وارد کردن داده ها از یک فایل متنی به نرم افزار
7-معرفی کلی متغیرها و دسته بندی آنها در دو حالت (پیوسته ، گسسته) و (کمی ، کیفی)
8-نحوه ایجاد متغیرها و تنظیمات مربوط به متغیرها و وارد کردن داده بخش اول
9-نحوه ایجاد متغیرها و تنظیمات مربوط به متغیرها و وارد کردن داده بخش دوم
10-نحوه ایجاد متغیرها و تنظیمات مربوط به متغیرها و وارد کردن داده بخش سوم
11-نحوه استفاده از Help نرم افزار
12-معرفی روند Frequencies (ایجاد جداول فراوانی و نمودارهای Pie و Bar و Histogram) بخش اول
13-معرفی روند Frequencies (ایجاد جداول فراوانی و نمودارهای Pie و Bar و Histogram) بخش دوم
14-معرفی روند Descriptive و محاسبه شاخص های میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، واریانس، چولگی و سایر شاخص های مرکزی و پراکندگی
15-معرفی روند Explore و محاسبه شاخص های مرکزی یک متغیر پیوسته به تفکیک یک متغیر گسسته بخش اول
16-معرفی روند Explore و محاسبه شاخص های مرکزی یک متغیر پیوسته به تفکیک یک متغیر گسسته بخش دوم
17-معرفی روند Crosstabs و معرفی آزمون کای – اسکور (خی دو) بخش اول
18-معرفی روند Crosstabs و معرفی آزمون کای – اسکور (خی دو) بخش دوم
19-معرفی روند Bivariate Correlation و همبستگی بین متغیرها بخش اول
20-معرفی روند Bivariate Correlation و همبستگی بین متغیرها بخش دوم
21-معرفی روند Partial Correlation  
22-نحوه ترسیم نمودار ميله اي و کلیه تنظیمات مربوط به آن بخش اول
23-نحوه ترسیم نمودار ميله اي و کلیه تنظیمات مربوط به آن بخش دوم
24-نحوه ترسیم نمودار خطي و کلیه تنظیمات مربوط به آن
25-آموزش آزمون فرض و انواع آن
26-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین یک جامعه با یک عدد ثابت با استفاده از One Sample T Test
27-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین یک جامعه زوجی با استفاده از Paired Sample T Test
28-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین دو جامعه مستقل با استفاده از Independent Sample T Test بخش اول
29-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین دو جامعه مستقل با استفاده از Independent Sample T Test بخش دوم
30-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین بیش از دو جامعه مستقل با استفاده از ANOVA بخش اول
31-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین بیش از دو جامعه مستقل با استفاده از ANOVA بخش دوم
32-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین بیش از دو جامعه مستقل با استفاده از ANOVA بخش سوم
33-معرفی کامل منوی Data ـ گزينه Sort Cases
34-معرفی کامل منوی Data ـ گزينه Merge Files
35-معرفی کامل منوی Data ـ گزينه Split File
36-معرفی کامل منوی Data ـ گزينه Select Cases
37-معرفی کامل منوی Data ـ گزينه Weight Cases
38-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزينه Compute Varialbe
39-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزينه Count Values
40-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزينه Recode Variables (متغير مشابه ، متغير ديگر ، اتوماتيك) بخش اول
41-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزينه Recode Variables (متغير مشابه ، متغير ديگر ، اتوماتيك) بخش دوم
42-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزينه Recode Variables (متغير مشابه ، متغير ديگر ، اتوماتيك) بخش سوم
43-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزينه Recode Variables (متغير مشابه ، متغير ديگر ، اتوماتيك) بخش چهارم
44-معرفی منوی Regression و آموزش کامل استفاده از رگرسیون خطی ساده بخش اول
45-معرفی منوی Regression و آموزش کامل استفاده از رگرسیون خطی ساده بخش دوم
46-معرفی منوی Regression و آموزش کامل استفاده از رگرسیون خطی ساده بخش سوم
47-معرفی آزمون های ناپارامتری در نرم افزار SPSS 23
48-معرفی آزمون ناپارامتری Binomial
49-معرفی آزمون ناپارامتری Chi Square
50-معرفی آزمون ناپارامتری One Sample K-S
51-معرفی آزمون ناپارامتری Two Independent Samples  
52-معرفی آزمون ناپارامتری Kruskal Wallis
سرفصل های آموزشی SPSS 20
1) حذف نرم افزار از ویندوز 
2) نکات لازم برای طراحی پژوهش 
3) انتخاب مقیاسها و ابزارهای اندازه گیری مناسب
4) طراحی پرسشنامه ها
5) قالب بندی پاسخ ها در هر پرسش
6) روش و شیوه های کد گذاری متغییر ها
7) کد گذاری کردن پاسخ های هر پرسش
8) کد گذاری پاسخ های باز
9) اجرای نرم افزار
10) رابط کاربر نرم افزار 
11) باز کردن یک فایل داده موجود 
12) کار با فایل های داده 
13) ایجاد فایل داده جدید
14) پنجره های مختلف نرم افزار 
15) کادر های گفتگو 
16) استفاده از راهنمای نرم افزار 
17) مراحل انجام کار 
18) تعریف متغییر ها
19) راه های میانبر برای تعریف متغییرها 
20) وارد کردن داده ها 
21) تکنیک های خاص در برسی داده ها 
22) تصحیح اشتباهات در داده ها 
23) فرایند برسی داده ها 
24) متغییر های طبقه ای 
25) متغییرهای پیوسته 
26) داده های از دست رفته 
27) سنجش نرمال بودن داده ها
28) برسی داده های خارج از دامنه
29) فواید استفاده از نمودارها 
30) نمودارهای ستونی 
31) نمودارهای میله ای 
32) نمودارهای خطی 
33) نمودار های پراکنش
34) نمودارهای جعبه ای 
35) ویرایش نمودارها 
36) انتقال نمودارها به نرم افزار های مختلف
37) آماده سازی داده های خام 
38) محاسبه نمره ها 
39) تبدیل متغییر ها 
40) تقسیم یک متغییر پیوسته به گروه های مختلف
41) تغییر طبقاب در یک متغییر طبقه بندی شده 
42) برسی پایانی مقیاس ها
43) الگو های انتخاب روش مناسب 
44) برسی روش های مختلف آماری 
45) تفاوت بین گروه ها
46) فرآیند تصمیم گیری
47) روش های همبستگی 
48) تحلیل همبستگی 
49) ضرایب همبستگی 
50) مقایسه کردن ضرایب همبستگی 
51) همبستگی تفکیکی 
52) رگرسیون چند گانه 
53) رگرسیون چند گانه استاندارد 
54) رگرسیون چند گانه سلسله مراتبی
55) رگرسیون لوجستیک
56) تحلیل عاملی
57) روش های پارامتریک و غیره پارامتریک
58) آزمون مجذور کای 
59) آزمون ویلکاکسون
60) آزمون فرید من 
61) آزمونT
62) آزمونT نمونه های پیوسته 
63) تحلیل وارایانس یک طرفه
64)آشنایی با spss 21
شماره مجوز : 800093054108

نقد و بررسی کاربران

تخفیف ویژه

ریاضیات و آمار

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

تعیین خواهد شد ارسال
0 ریال مجموع

پرداخت مشاهده

محصولات جدید

محصولات پرفروش

خبرنامه

برچسب‌ها

نرم افزار کمک آموزشی زبان نصب نرم افزار میشا و کوشا ششم دب سیدی میشا و کوشا شماره تماس میشا و کوشا میشا و کوشا پایه هفتم لوح ورزش میشا و کوشا کلاس دوم صفر تا صد آموزش انیمیشن سازی در دانلود بازی میشا و کوشا برای اند نرم افزار JB Dictionary Collecti دانلود برنامه ی میشا و کوشا ششم میشا و کوشا کلاس سوم دبستان نرم افزار میشا و کوشا ششم دبستان دانلود نرم افزار میشا و کوشا اول خرید میشا و کوشا سوم دبستان آموزش مقدماتی و متوسط (AutoCAD 2 خرید اینترنتی میشا و کوشا ششم دب ميشا و كوشا سوم دبستان میشا و کوشا سوم دبستان جدید میشا و کوشا سایت Unity 3D دانلود نرم افزار کمک آموزشی میشا فعال سازی میشا و کوشا زبان انگلیسی شغلی(پزشکی-پرستاری) میشا و کوشا ششم دبستان دانلود دانلود میشا و کوشا هفتم لوح دانش وب سایت میشا و کوشا دانلود فیلم میشا و کوشا دانلود میشا و کوشا 5 آموزش تصویری زبان ترکی استانبولی خرید اینترنتی میشا و کوشا دوم دب ورزش ذهن(موسسه نصرت) میشا و کوشا رایگان مکالمه ترکی آذری خرید پستی میشا و کوشا میشا و کوشا ششم دبستان مشکل نصب میشا و کوشا میشا و کوشا ششم دبستان جدید میشا و کوشا ششم دبستان رایگان راهنمای نصب میشا و کوشا مجموعه آموزشی اسکیس و راندو زبان ترکی آذری میشا و کوشا جدید بازی میشا و کوشا سوم دبستان میشا و کوشا اول دبستان دانلود را میشا و کوشا کلاس دوم دبستان دانلود رایگان میشا و کوشا ششم دب میشا کوشا چهارم دبستان دانلود رایگان میشا و کوشا دوم دب کتاب آموزش زبان انگلیسی در 30 رو کمک درسی هفتم کمک درسی میشا و کوشا کلاس چهارم قیمت میشا و کوشا چهارم دبستان قیمت میشا و کوشا هفتم میشا و کوشا پنجم دانلود میشا و کوشا چهارم دبستان دانلود برنامه ی میشا و کوشا هفتم میشا و کوشا دانلود رایگان هفتم نرم افزار کمک درسی اول دبستان میشا و کوشا دانلود رایگان هشتم دانلود نرم افزار کمک درسی پایه ن میشا و کوشا اندروید یشدثسائشدی3 ترکی آذری میشا و کوشا پیش دبستانی دانلود میشا و کوشا هشتم میشا و کوشا کلاس نهم میشا و کوشا کارتون 2018 میشا و کوشا برنامه کودک دانلود میشا و کوشا سوم دبستان بر مجموعه میشا و کوشا دانلود برنامه ی میشا و کوشا پنجم ترکی دانلود میشا و کوشا برای اندروید دانلود دانی لیگ میشا و کوشا نرم افزار آموزش زبان پرآموزي طلا میشا و کوشا چهارم دبستان دانلود برنامه ی میشا و کوشا آموزش زبان میشا و کوشا نرم افزار آموزش زبان انگلیسی Eng میشا و کوشا بازی میشا و کوشا هفتم دبستان دانلود برنامه ی میشا و کوشا چهار دانلود میشا و کوشا سوم میشا و کوشا سال هفتم میشا و کوشا اول دبستان لوح هنر دانلود نرم افزار میشا و کوشا هشت میشا و کوشا ششم دانلود خرید میشا و کوشا اول دبستان آموزش زبان انگلیسی میشا و کوشا صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ میشا و کوشا کلاس پنجم کمک درسی دهم رتوش نرم افزار میشا و کوشا سوم دبستان ویدیو میشا کوشا آموزش شبکه NETWORKS بانک نرم افزار نرم افزار کمک آموزشی اول دبستان کد فعال سازی میشا و کوشا میشا و کوشا سوم دبستان دانلود میشا و کوشا ریاضی میشا و کوشا ششم ابتدایی میشا و کوشا هفتم دبیرستان میشا و کوشا چهارم دبستان رایگان میشا و کوشا هفتم اجرا نشدن میشا و کوشا نرم افزار آموزش زبان رزتا استون نرم افزار میشا و کوشا هشتم میشا و کوشا فارسی میشا و کوشا دوبله فارسی دانلود رایگان میشا و کوشا اول اب دانلود میشا و کوشا چهارم اموزش نصب میشا و کوشا میشا و کوشا دانلود رایگان کتاب آموزش زبان نصرت نرم افزار میشا و کوشا اول دبستان گردو دانشمند 3 باز كردن قفل ميشا و كوشا تبلیغات میشا و کوشا وب سایت رسمی میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا برا کارتون میشا و کوشا دوبله فارسی میشا و کوشا چهارم نرم افزار میشا و کوشا پنجم جهانزاده شکستن قفل میشا و کوشا آموزش زبان انگلیسی نصرت در 90 رو پکیج آموزش زبان ترکی آذری دانلود میشا و کوشا ششم دبستان بر میشا و کوشا هشتم لوح موسیقی میشا و کوشا کلاس سوم تصویر میشا و کوشا برنامه ی میشا و کوشا میشا و کوشا برنامه میشا و کوشا سوم دبستان میشا و کوشا ششم آمــوزش جامع فتــوشاپ موسسه نصرت میشا و کوشا ی پنجم لوح زرین نصب میشا و کوشا اپلیکیشن دانی لیگ میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا کلا خرید میشا و کوشا قیمت میشا و کوشا پنجم دبستان برندگان تبلت میشا و کوشا میشا و کوشا دوم ابتدایی میشا و کوشا چهارم دبستان جدید دی وی دی میشا و کوشا مشکلات نصب میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا ششم میشا و کوشا زبان انگلیسی بانک نرم افزار پیمان فیلم میشا و کوشا میشا و کوشا دانلود English Learning In 90 Days میشا و کوشا پنجم دبستان میشا و کوشا سوم ویدیو میشا و کوشا قرعه کشی میشا و کوشا نصرت میشا و کوشا ۶ فتوشاپ کتاب ترکی استانبولی در 30 ربه هم عکس کارتون میشا و کوشا دانلود نرم افزار کمک درسی هشتم ب خرید میشا و کوشا پنجم میشا و کوشا برای اندروید میشا و کوشا نهم photoshop آموزش زبان انگلیسی بدون توقف نسخ فروش میشا و کوشا میشا کوشا زبان میشا و کوشا کلاس هفتم کلیه دروس چهارم دبستان نرم افزار کمک درسی میشا و کوشا اپارات نرم افزار کمک درسی دهم تجربی دانلود رایگان میشا و کوشا چهارم کتاب فوق العاده زبان آلمانی در 3 آموزش زبان انگلیسیIelts Complete دانلود رایگان میشا و کوشا پنجم دانلود نرم افزار میشا و کوشا چها میشا و کوشا کلاس ششم عروسک میشا و کوشا دانلود نرم افزار میشا و کوشا پنج نرم افزار میشا و کوشا پنجم دبستا tell me more میشا و کوشا دانی لیگ نصب برنامه ی میشا و کوشا دانلود میشا و کوشا دوبله فارسی نرم افزار میشا و کوشا نهم نرم افزار میشا و کوشا چهارم دبست نرم افزار کمک درسی دهم کتاب خودآموز مکالمه ترکی استامبو کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی میشا و کوشا انگلیسی کتاب آموزش قدم به قدم انگلیسی(مک میشا و کوشا کلاس اول دانلود نرم افزار کمک درسی نهم را حجم میشا و کوشا میشا و کوشا طریقه نصب میشا و کوشا نرم افزار میشا و کوشا دوم دبستان روش شکستن قفل میشا و کوشا عکس های میشا و کوشا Nilofarabi English Way Language میشا و کوشا کلاس پنجم دبستان محصولات میشا و کوشا خرید میشا و کوشا ششم دبستان نرم افزار میشا و کوشا برای اندرو فروشگاه میشا و کوشا دانلود رایگان نرم افزار میشا و ک نرم افزار کمک درسی کلاس چهارم میشا و کوشا اول ابتدایی صفر تا صد آموزش موشن گرافیک با س آموزش زبان نصرت میشا کوشا ششم دبستان میشا کوشا تهران میشا و کوشا عکس قیمت میشا و کوشا میشا و کوشا پنجم دبستان دانلود میشا و کوشا دوم دبستان دانلود دانلود میشا و کوشا پنجم دبستان ب میشا و کوشا ویندوز 10 دانلود نرم افزار میشا و کوشا سوم آموزش ترکی آذری میشا و کوشا دوم دبستان میشا و کوشا پایه پنجم میشا و کوشا ششم دانلود رایگان میشا کوشا ۶ vray قیمت میشا و کوشا ششم صفر تا صد دانلود رایگان میشا و کوشا سوم دب خرید اینترنتی میشا و کوشا نرم افزار میشا و کوشا دوم ابتدای میشا و کوشا زبان خرید میشا و کوشا هفتم میشا و کوشا پایه ششم دانلود رایگان نرم افزار آموزشی م میشا و کوشا پایه هشتم برنامه ی درسی میشا و کوشا کانال تلگرام میشا و کوشا

تولید کننده‌ها

آمار بازدیدکنندگان

افراد آنلاین : 7
بازدید امروز : 526
بازدید کل : 24884
IP شما : 54.196.190.32

گروه طراحی آرمین

برترین خودآموز زبان انگلیسی sweet-english با 20 درصد تخفیف ویژه در بانک نرم افزار پیمان برای کسب اطلاعات و سفارش این محصول میتوانید با شماره تلفنهای 09127386918 و 02165569097 تماس حاصل فرمایید